Formulär

Kaddio Formulär

Automatisera utskick av formulär och hälsodeklarationer. I Kaddio kan du både använda standardformulär och skapa dina egna. Skicka journalformulär automatiskt vid bokning och få svaren direkt till journalen.

Detaljer

Skapa formulär

Utforma formulär så som du vill. Använd olika svarstyper, som fritext, skala, numeriskt värde och flerval. Välj hur Kaddio ska räkna ut resultatet, till exempel som summa eller medelvärde. Sätt och benämn gränser för att få en snabb översikt av resultatet.

Skicka journalformulär

Skicka journalformulär automatiskt i samband med bokning eller manuellt vid behov. Svaren sparas i journalen.

Skicka skattningsformulär

Skicka skattningsformulär och hälsodeklarationer via e-post och sms.

Dela mallar

Dela mallar för formulär och brev med andra organisationer som använder Kaddio.

Inbyggda formulär i Kaddio

PHQ-9 Formulär för patienthälsa

PHQ-9 är en kortfattad självskattningsskala för screening av egentlig depression enligt DSMIV och mätning av aktuell symtomnivå av depression. De första nio items i PHQ-9 motsvarar de nio kriterierna för depression i DSM-IV. Det tionde item är en enkel funktionsskala. Skalan kan användas som screening för kriterierna för ett depressivt syndrom kan föreligga enligt DSM-IV. Man kan också använda summascore som ett mått på aktuell symtomnivå för att bedöma depressionsdjup och följa ett förlopp över tiden. Framtagen av läkarna Robert L. Spitzer, Janet B.W. Williams, Kurt Kroenke och kollegor, med ett utvecklingsanslag från Pfizer Inc. Ingen tillåtelse krävs för att reproducera, översätta, visa eller distribuera.

MADRS Självskattning

Montgomery Åsberg Depression Rating Scale.

KEDS - självskattningstest för utmattningssyndrom

Karolinska Exhaustion Disorder Scale, KEDS, har tagits fram i en forskargrupp på Karolinska Institutet. Det är ett självskattningstest som visar hur nära man är att drabbas av utmattningssyndrom.

ISI – Insomnia Severity Index

ISI (Bastien, Valliéres & Morin, 2001) är ett självskattningsformulär som avser att mäta sömnlöshet. Syftet med formuläret är att snabbt få fram ett mått på besvärsgrad av sömnbesvär. Skalan består av 7 frågor som utvärderar insomningen, sömnen under natten, tidigt uppvaknande, känslan av att vara utvilad, hur sömnbesvären påverkar det dagliga livet samt hur sömnmönstret bekymrar individen.

CPQ - Clinical Perfectionism Questionnaire

Clinical Perfectionism Questionnaire (CPQ) togs fram i syfte att underlätta bedömning av den typ av perfektionism som ofta förekommer i kliniska sammanhang, liksom för att lättare mäta förändring över tid (Fairburn et al., 2003). CPQ består av tolv påståenden som besvaras utifrån Likert-skalan 1-4.

AUDIT

AUDIT kan fånga både riskkonsumenter av alkohol i tämligen tidigt skede och allvarligt alkoholberoende personer. Testet är förhållandevis kulturellt neutralt och rekommenderas av WHO för screening av riskabel eller skadlig alkoholkonsumtion liksom alkoholberoende. Positivt utfall i screening ska följas av noggrannare undersökning av alkoholvanorna. Testets tillförlitlighet är bättre om det kombineras med biologiskt test. Testet mäter alkoholbeteendet och vanliga negativa konsekvenser av alkohol. Översatt och bearbetat av prof. Hans Bergman, Karolinska Institutet, Stockholm. Den svenska översättningen är gratis för kliniskt bruk.

DUDIT

Testet avser att mäta drogbelastning och instruktionen är att svara noggrant och ärligt gällande användande av olika former av narkotika under det senaste året. © Karolinska Institutet 2002, avser formulärets innehåll och layout

PSWQ, Penn State Worry Questionnaire

Generaliserat ångestsyndrom. Mycket välanvänt formulär för att mäta en individs tendens att oroa sig överdrivet. Översatt av Breitholtz & Rondahl. ”The PSWQ is in the public domain and free for everyone to use”.

BBQ - Brunnsviken Quality of Life Scale (QUOLI)

Brunnsviken Brief Quality of Life (BBQ) består av 12 påståenden inom sex olika livsområden där individen får skatta dess viktighet och sin upplevelse av nöjdhet. Gratis att använda.

GAD-7

AD-7 är ett instrument utvecklat för att vara en hjälp för personer som har ångestsymtom som kan beskrivas som GAD. Testet är endast vägledande och kan aldrig ersätta ett läkarbesök och noggrann diagnostik. Frågorna kan vara en hjälp för kunden att tillsammans med sin doktor identifiera eventuella problem. Har kunden redan en pågående behandling av GAD kan det också vara värdefullt att göra en självskattning då och då för att utvärdera effekten av behandlingen. Ett bra tillfälle kan vara i samband och inför ett återbesök till läkare eller psykolog alternativt i samband med förnyelse av recept. Kunden kan skriva ut och ta med testresultatet till sin läkare. Rättigheter: GAD-7 © 2005 Pfizer Inc. MEN: Ingen tillåtelse krävs för att reproducera, översätta, visa eller distribuera.

DSM-5 Självskattning av aktuella symtom

”DSM-5 Självskattning av aktuella symtom” är ett instrument som ger ett själv- eller informantskattat mått på förekomst av symtom inom 13 domäner för psykisk ohälsa som har betydelse vid psykiatrisk diagnostik.

PCL-5, Posttraumatic Stress Disorder Checklist

PCL-5 används för att preliminärt screena för en möjlig PTSD diagnos, fastställa en preliminär PTSD diagnos, eller bekräfta en fastställd PTSD diagnos, samt för att utvärdera en behandling/insats genom att administreras före och efter behandling, samt vid eventuella uppföljningar. PCL-5, svensk version september 2015 (engelsk originalförlaga 8/14/2013, Weathers, Litz, Keane, Palmieri, Marx & Schnurr; National Center for PTSD, USA).

PSS-14, Perceived Stress Scale

Internationellt har PSS blivit ett av de mest använda psykologiska instrumenten för mätning av generell upplevd stress.

PDSS-SR självskattning för panikångestsyndrom

Skalan kan användas för att screena för panikångestsyndrom och för att utvärdera effekt av behandlingsinsats. "Panic Disorder Severity Scale - Self Rated"

OCI-R

OCI-R är en skala som mäter symtom på OCD. The ObsessiveCompulsive Inventory: Development of a short version. Psychological Assessment, 14, 485 – 496.

PSS-10 Upplevd stress

Reaktion på svår stress. Cohen, S., & Williamson, G. (1988). Perceived stress in a probability sample of the United States. In S. Spacapan & S. Oskamp (Eds.), The social psychology of health: Claremont Symposium on applied social psychology. Newbury Park, CA: Sage.

WHODAS 2.0 – formulär för mätning av hälsa och funktionshinder (12 frågor självadministrerad)

WHO Disability Assessment Schedule (WHODAS 2.0) är ett generiskt bedömningsinstrument som utgör en standardiserad metod för att mäta hälsa och funktionshinder över kulturgränser. Manual och poängberäkningen finns på https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/klassifikationer-och-koder/icf/whodas-2.0/

WHODAS 2.0 – formulär för mätning av hälsa och funktionshinder (36 frågor självadministrerad)

WHO Disability Assessment Schedule (WHODAS 2.0) är ett generiskt bedömningsinstrument som utgör en standardiserad metod för att mäta hälsa och funktionshinder över kulturgränser. Manual och poängberäkningen finns på https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/klassifikationer-och-koder/icf/whodas-2.0/