Sexualterapeutiska mottagningen Skåne

*Scroll down for English. Remittenter se längst ner. 
 
Sommartider: Sista telefontiden för sommaren är 10 juli. Telefontiden fortsätter efter uppehållet på onsdagar kl 13-14 med start den 21 augusti, telefon 040-611 99 44.
 
Sexualterapeutiska mottagningen Skåne (sMs) är en samtalsmottagning som riktar sig till alla personer i Skåne, oavsett sexualitet eller könsidentitet. Hos oss kan du få psykoterapeutisk behandling för sexuella svårigheter och samtalsstöd för funderingar kring könsidentitet eller sexuell identitet
 
Vi tar emot individer, par och flersamma, över 18 år, som upplever behov av att arbeta med sitt sexliv. Vi arbetar med hjälp av tolk vid behov annars utan tolk på svenska och engelska.  
Besöken kostar 200kr per gång och person. Vår verksamhet ingår inte i högkostnadsskyddet. 
 

Vi som arbetar här är legitimerade psykologer med vidareutbildning inom sexologi, vi för journal över besöken och vi har tystnadsplikt. 

För kontakt är du välkommen att ringa oss på onsdagar kl13-14 på 040-6119944. 

Vår e-post: [email protected]

OBS! Notera att vi inte kan garantera sekretess över mail och hänvisar därför ärenden av mer privat natur till vår telefontid.

Mottagningen drivs i samarbete mellan RFSU Malmö och RFSL Rådgivningen Skåne i partnerskap med Region Skåne.   

 

Exempel på sexuella svårigheter där samtalsbehandling kan hjälpa:  
 
Smärta kopplat till sex vid penetration/omslutande sex som t ex vaginism/vestibulodyni/peyronies 

Orgasm-, erektions- och prestationsproblem samt problem med tidig utlösning där samtalsbehandling kan hjälpa,  

Problem med för mycket lust eller för lite lust,  

Sexualitet efter trauma, övergrepp, våld och tvång,

Intimitetsproblem med svårigheter att vara nära andra, 

Funderingar eller oro över könsidentitet, asexualitet och/eller sexuell identitet, 

Problem och oro kring sex - exv uppleva att du ser för mycket på porr eller behöver viss sorts sexuell stimulans som kan bli problematiskt för dig,  

Sexuella problem i relationer. 

Varmt välkommen till oss!

 
Summer times: We will continue to take phone calls from 21 August at 1-2 pm om Wednesdays, phone number 040-611 99 44.

Sexualterapeutiska mottagningen Skåne (sMs) is a psychotherapeutic clinic that is open to all people in Skåne, regardless of sexuality or gender identity. With us, you can receive psychotherapeutic treatment for sexual difficulties and conversational support for thoughts about gender identity or sexual identity.

We accept individuals, couples and poly, over the age of 18, who experience the need to work with their sex life. We work with the help of an interpreter if necessary, otherwise without an interpreter for Swedish and English.

Visits cost SEK 200 per appointment and per person. Our practice is not included in the high-cost protection system/free card.

Our clinic is staffed with licensed psychologists who have further education in sexology. We keep a journal record of the appointments and we have a strict confidentiality policy.

You are welcome to call us on Wednesdays between 13h00 -14h00 on 040-6119944. 

IMPORTANT! Please note that we can not guarantee confidentiality via email and therefore refer matters of a more private nature to our telephone hours.

The clinic is run in collaboration between RFSU Malmö and RFSL Rådgivningen Skåne in partnership with Region Skåne.

 

Examples of sexual difficulties where psychotherapy may help:

 

Pain linked to sex during penetration / including vaginismus / vestibulodynia / peyronies,

Orgasm, erection and performance problems as well as problems with premature ejaculation where psychotherapy may help,

Problems with too much or too little sexual desire,

Intimacy problems, such as difficulty being close to others,

Sexuality after trauma, abuse, violence or coercion,

Thoughts or concerns about gender identity, asexuality and / or sexual identity,

Problems or worries about sex - eg feeling that you watch too much porn or need some kind of sexual stimulation that is potentially problematic for you,

Sexual problems in relationships.

 

You are most welcome to contact us!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Till remittenter:  

Sexualterapeutiska Mottagningen Skåne (sMs) arbetar legitimerade psykologer med sexuella frågeställningar utifrån psykologiska och sexologiska perspektiv, vi är en psykoterapeutmottagning och har inte medicinsk kompetens kopplad till oss. Vårt upptagningsområde är hela Skåne. Vissa patienter med sexuell problematik skall i första hand utredas på vårdcentral, andra inom psykiatrin eller öppenvårdsgynekologin. För mer avgränsade ärenden kring sexualrådgivning rekommenderas i första hand kontakt med Centrum för Sexuell Hälsa (CSH) eller sexolog på Barnmorskemottagning eller Vårdcentral. Vi ingår i ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Region Skåne. Vi är dock inte kopplade till högkostnadsskyddet utan varje besök kostar 200kr med viss rabatt till sjukskrivna, arbetslösa och studenter. Vi tar även emot par och vi arbetar med hjälp av tolk vid behov. Är ni osäkra på remittering så kontakta gärna oss på vår telefontid onsdagar kl. 13-14 på 040-6119944. 

I din remiss till oss behöver vi information om: 

• Kontaktuppgifter till patienten 

• Eventuellt tolkbehov och språk 

• Aktuell problematik 

• Frågeställning 

• Dina förväntningar på sMs avseende behandling av patienten 

• Patientens förväntningar på sMs 

• Tidigare samtalsbehandling 

• Tidigare medicinsk behandling   

• Aktuella läkemedel  

• Tidigare trauma   

• Eventuell kronisk sjukdom som påverkar patientens sexualitet 

• Eventuell psykiatrisk diagnos 

• Eventuell suicidalitet 

• Har patienten utretts avseende somatisk orsak till den aktuella problematiken? I så fall hur?

POSTADRESS:

SEXUALTERAPEUTISKA MOTTAGNINGEN SKÅNE

DROTTNINGGATAN 36

211 41 MALMÖ

 

För eventuella klagomål eller synpunkter på behandlingen kan ni eposta till / For any complaints or viewpoints on the treatment please see contact details below: 

[email protected] - leg psykolog, sexolog och verksamhetschef sMs / Reg Psychologist, Sexologist and Managing Director at sMs

[email protected] - leg psykolog, leg psykoterapeut och sexolog på sMs / Reg Psychologist, Reg Psychotherapist and Sexologist at sMs

[email protected] - verksamhetschef RFSU Malmö / Managing Director at RFSU Malmö

[email protected] - verksamhetschef RFSL Rådgivningen Skåne / Managing Director RFSL Rådgivningen SKåne

Sexualterapeutiska mottagningen Skåne
Västra Kanalgatan 1 Malmö
Personal
Izabella Klüft
Leg psykolog / sexolog / verksamhetschef
Läs mer
Izabella Klüft
Leg psykolog / sexolog / verksamhetschef
Leg psykolog / sexolog / verksamhetschef
Theodor Mejias Nihlén
Leg. psykolog och sexolog
Läs mer
Theodor Mejias Nihlén
Leg. psykolog och sexolog
Leg psykolog och sexolog
Anna Carling
Leg psykolog och sexolog
Läs mer
Anna Carling
Leg psykolog och sexolog
Leg psykolog och sexolog
Marie Karlsson
Läs mer
Marie Karlsson
Leg psykolog och psykoterapeut